Regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego hemma


1. Definicje

1.1. Hemma – spółka pod firmą HEMMA MURAWSKI ROMAŃSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (01-248), ul. JANA KAZIMIERZA, nr 9, lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751640, NIP 5272867069, REGON 381512897.

1.2. Klient – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego Hemma

1.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie internetowym Hemma w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową stosownie do art. 221 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121 ze zm.).

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Hemma

1.5. Sklep Internetowy Hemma – prowadzony przez Hemma sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową https://hemma.store

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Hemma, w tym dokonywania w nim zakupów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet i warunki na jakich się to odbywa.

2.2. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego Hemma jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.3. Klienci mogą korzystać ze Sklepu internetowego Hemma po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta, gdzie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie zgodnie z pkt 3 Regulaminu albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji a także po wyrażeniu zgód wymaganych przez Hemma.

2.4. Jeżeli Klient jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego Hemma w tym dokonywania w nim zakupów powinna dokonywać osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania Klienta. Hemma może żądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji.

3. Rejestracja w Sklepie

3.1. Klient rejestruje się w Sklepie internetowym Hemma i tworzy swoje indywidualne konto wypełniając formularz rejestracyjny, gdzie należy podać identyfikator i hasło oraz adres e-mail a także podać inne niezbędne dane i wypełnić wymagane pola. Klient powinien zachować identyfikator i hasło w tajemnicy.

3.2. Rejestracja i korzystanie z konta są nieodpłatne.

3.3. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto w Sklepie internetowym Hemma wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o usuniecie konta na adres podany na stronie Sklepu.

3.4. W razie zmiany danych podanych podczas rejestracji Klient jest zobowiązany przed dokonaniem kolejnego zakupu w Sklepie internetowym Hemma zaktualizować dane.

4. Informacje o produktach

4.1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym Hemma są to meble i akcesoria używane, poddane renowacji. Produkty dostarczamy w stanie wolnym od wad. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na procesy renowacji oraz fakt, że sprzedajemy produkty „z duszą” różnią się one, niekiedy w sposób znaczący od produktów nowych. Dokładniejsze opisy poszczególnych produktów znajdują się na stronie internetowej.

4.2. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w sytuacjach w których jest to wymagane przepisami prawa.

4.3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te są zależne od sposobu dostawy, odległości, wielkości i rodzaju zamówienia. Koszty dostawy są określane przy wyborze sposobu dostawy podanego przez Klienta. W przypadku sprzedaży za granicę Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty i daniny publiczne związane ze sprzedażą, jak w szczególności cła itp.

4.4. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Hemma nie stanowią oferty, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Hemma ma prawo do wycofywania produktów, dokonywania zmian w ich cenach a także dostępnych sposobach i kosztach dostawy oraz sposobach płatności.

5. Sprzedaż produktów

5.1. Klient składa zamówienie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu internetowego Hemma.

5.2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Hemma oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu na warunkach określonych w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu internetowego Hemma.

5.3. Klienta składającego zamówienie i Hemma wiąże cena produktu oraz koszty dostawy (o ile koszty dostawy nie są ustalane indywidualnie) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego Hemma z chwili złożenia zamówienia. Ceny produktów niedostępnych w momencie złożenia zamówienia oraz koszty ich dostawy mogą ulec zmianie. W przypadku niektórych produktów koszty dostawy są ustalane indywidualnie i zostaną one podane w potwierdzeniu zamówienia.

5.4. W przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, a w razie niedokonania płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

5.5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Hemma o przyjęciu oferty Klienta.

5.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.7. Zamówione produkty są dostarczane na adres podany przez Klienta przez pocztę lub firmę kurierską, chyba że Klient wybrał opcję odbioru osobistego. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, Hemma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych produktów.

5.8. Zamówienie jest przygotowywane do wysyłki lub odbioru osobistego niezwłocznie po wpływie ceny i pozostałych kosztów zamówienia na konto Hemma. Jeżeli Klient wybrał opcję odbioru osobistego, o gotowości produktu do odbioru zostanie poinformowany w drodze mailowej.

5.9. Klient odbierając produkt od kuriera/listonosza powinien sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera/listonosza i w razie stwierdzenia nieprawidłowości sporządzić protokół szkody. O stwierdzonych nieprawidłowościach przy dostawie należy niezwłocznie powiadomić Hemma mailowo lub telefonicznie.

5.10. Hemma podejmie starania, aby czas realizacji zamówień był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny na skompletowanie przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki. Podane na stronie Sklepu internetowego Hemma terminy realizacji zamówień są wyłącznie orientacyjne. Zaznaczamy, że z uwagi na charakter sprzedawanych w sklepie Hemma produktów organizacja dostawy może być dłuższa niż w sklepach internetowych z towarami nowymi.

5.11. Do produktu dołączany jest paragon, rachunek albo faktura w zależności od wymogów wynikających z przepisów prawa.

5.12. Jeżeli Hemma nie może zrealizować zamówienia z powodu braku produktu, poinformuje Klienta na podany adres e-mail, że zamówienie zostaje anulowane, co stanowi odrzucenie oferty Klienta. Powyższą informację Hemma przekaże Klientowi w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

5.13. W razie anulowania części zamówienia zgodnie z punktem poprzedzającym, Klient może podtrzymać zamówienie lub zrezygnować z zamówienia w części możliwej do realizacji przesyłając na adres e-mailowy Hemma informację w tym zakresie w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o częściowym anulowaniu zamówienia.

5.14. W razie anulowania zamówienia zgodnie z punktami poprzednimi Hemma zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności zgodnie z postanowieniami pkt 7.11.

6. Formy płatności

6.1. W Sklepie internetowym Hemma dostępne są następujące formy płatności:

a. Przelewem – po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym wskazany jest numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty. Po zaksięgowaniu całej wpłaty na rachunku bankowym Hemma przystępuje do realizacji zamówienia.

b. PayPal – płatność dokonywana elektronicznie za pośrednictwem PayPal. Hemma przystępuje do realizacji zamówienia, po otrzymaniu informacji od PayPal o dokonaniu całej płatności.

6.2. Hemma zastrzega, że w odniesieniu do niektórych produktów lub opcji transportu wybór sposobu płatności może być ograniczony.

6.3. Nie ma możliwości dokonania zapłaty częściami w różnych formach płatności.

7. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

7.1. Do czasu przygotowania zamówienia do wysyłki Klient może z niego zrezygnować lub dokonać modyfikacji – anulując lub modyfikując zamówienie na stronie Sklepu internetowego Hemma. W wypadku rezygnacji z zamówienia Hemma zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności na zasadach określonych w pkt 7.11.

7.2. Konsument, który zawarł umowę w Sklepie internetowym Hemma może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych niżej.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, czyli po dostarczeniu produktu.

7.4. Dla skuteczności odstąpienia Konsument powinien złożyć Hemma w w/w 14 dniowym terminie oświadczenie o odstąpieniu. W tym celu może posłużyć się formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.5. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.6. W razie odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek odesłać produkt na adres Hemma niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Hemma zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Produkt odsyłany do Hemma powinien być nieuszkodzony, nie noszący śladów używania czy przeróbek. Odsyłając produkt należy go należycie zabezpieczyć dla celów transportu.

7.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.8. W przypadku, gdy ze względu na charakter produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu, będzie się znajdować w opisie produktu na stronie Sklepu internetowego Hemma.

7.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Tym samym nie wolno bezpłatnie korzystać z produktu w terminie do odstąpienia.

7.10. Hemma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7.11. W razie odstąpienia od umowy Hemma niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego produktu zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hemma). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że uzgodniono z Hemma inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat związanych ze zwrotem. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej.

8. Gwarancja i rękojmia

8.1. Kolory i wykończenia produktów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego Hemma mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Przyczyną tego mogą być ustawienia parametrów monitora czy stosowanie różnych technik fotograficznych. Tego rodzaju różnić nie zalicza się do wad fizycznych.

8.2. Hemma nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Odpowiedzialność Hemma z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

8.3. Wobec Konsumentów Hemma odpowiada za wady sprzedawanych produktów na zasadach rękojmi.

8.4. W celu skorzystania z uprawnień z rękojmi Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji do Hemma.

8.5. Hemma rozpatruje reklamacje w ramach rękojmi w ciąg 14 dni i informuje Klienta na podany przez niego adres e-mailowy o dalszym sposobie postępowania.

9. Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Hemma będzie podejmowała starania, by spory z Klientami rozwiązywać polubownie bez udziału podmiotów trzecich. Spółka informuje jednocześnie, że istnieją metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Przykładowo Konsument może zwrócić się do: a) stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu, b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego, c) do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) o bezpłatną pomoc w załatwieniu sporu. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronach internetowych Inspekcji Handlowej, rzeczników konsumentów oraz UOKiK.

9.2. Hemma informuje także, że w zakresie towarów i usług nabytych online Konsumenci mogą skorzystać platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

9.3. Powyższe zapisy dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Hemma do uczestniczenia w którejkolwiek z wyżej wskazanych procedur, nie można ich w szczególności odczytywać jako zapis na sąd polubowny.

10. Dane osobowe

10.1. W związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, a w szczególności w związku z zawieraniem umów sprzedaży oraz usługi Newsletter Hemma gromadzi dane osobowe. Dane te są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.

10.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta może uniemożliwiać składanie zamówień.

10.3. Administratorem danych osobowych jest Hemma (dane jak w pkt 1.1. Definicji).

10.4. Hemma przetwarza dane osobowe w celu obsługi konta Klienta w Sklepie internetowym Hemma, w celach księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży, a także w celach marketingowych, w tym do przesyłania Klientowi informacji handlowych w formie Newslettera.

10.5. W celu wykonania umowy z nami przetwarzamy takie dane, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, NIP, adres e-mail, nr telefonu. Gromadzimy także takie informacje, jak adres IP, Cookies, informacje o przeglądarce. Dane gromadzimy na podstawie zgody Klienta, w sposób zautomatyzowany lub z ogólnie dostępnych źródeł.

10.6. Dane osobowe potrzebne do wykonania umowy będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane prze okres przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane zbierane w celach marketingowych będą przetwarzane do dnia odwołania zgody na ich przetwarzanie.

10.7. Hemma może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującym prawem, np. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto Hemma może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim w celu realizacji umów zawartych z Klientem, np. operatorom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług informatycznych, podmiotom dostarczającym produkty Klientowi, producentom czy serwisantom w zw. z realizacją rękojmi i gwarancji, księgowym.

10.8. Na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, a także do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych. Klient posiada też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pliki cookies

11.1. W celu ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego i w celach statystycznych Hemma używa plików cookies, czyli niewielkich plików, najczęściej tekstowych, które nasz serwis instaluje na urządzeniu (np. komputerze, telefonie) Klienta.

11.2. Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli Klient nie zablokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

11.3. Klient może w każdej chwili zablokować korzystanie z plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego Hemma.

11.4. Sklep internetowy Hemma stosuje cookies:

• „sesyjne” (session cookies) – czyli tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

• „stałe” pliki cookies – czyli przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach przeglądarki Klienta lub do czasu ich usunięcia przez Klienta

• „wydajnościowe” – czyli zbierające informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych

• „funkcjonalne” – które umożliwiają zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta

• „niezbędne” – umożliwiające logowanie

• „reklamowe” – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

11.5. Pliki Cookies nie są łączone z danymi osobowymi Klienta i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości.

12. Newsletter

12.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera Sklepu Internetowego Hemma podczas procesu rejestracji lub później wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie Sklepu.

12.2. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera będzie otrzymywał na podany adres e-mail informacje handlowe i marketingowe wysyłane przez Hemma.

12.3. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

12.4. Klient może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie Newslettera wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie Sklepu.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Hemma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uzupełnień Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego Hemma. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian i/lub uzupełnień są realizowane wg poprzedniego brzmienia Regulaminu.

13.2. Hemma zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania ze Sklepu internetowego Hemma, w szczególności w razie awarii, konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji itp. prac.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Hemma, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

13.4. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z umowami zawieranymi przez Klientów i Hemma w ramach Sklepu internetowego Hemma oraz z korzystaniem ze Sklepu będą rozstrzygały polskie sąd powszechne. Przy tym dla sporów pomiędzy Hemma i Klientem nie będącym konsumentem właściwy miejscowo jest sąd właściwy wg siedziby Hemma.

13.5. Jeżeli niniejszy Regulamin ma kilka wersji językowych, rozstrzygająca jest polska wersja Regulaminu.